Regulamin sklepu internetowego

botland.com.pl


Sklep internetowy działający pod adresem www.botland.com.pl prowadzony jest przez Botland B. Derkacz Sp. K. z siedzibą przy ulicy Gola 25a, 63-640 Bralin, NIP: 6192023594, KRS: 0000983968, REGON: 362180160, zwany „sprzedawcą” lub „sklepem”.

Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać:

 1. pod numerem telefonu: +48 62 593 10 54 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient),
 2. korzystając z adresu poczty elektronicznej –  biuro@botland.com.pl,
 3. poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”.

§1 postanowienia ogólne

Ustala się następujące znaczenie dla słów:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym,
 3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru ceidg, dokonująca zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Kategoria ta nie dotyczy klientów mających swoją siedzibę lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium rzeczpospolitej polskiej.
 5. Towar, produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży,
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu,
 7. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.botland.com.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie klientowi składania zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się klienta w sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu sklepu na stronach produktowych.
 10. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie jako kupującym a sklepem jako sprzedawcą.
 11. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 12. Klient może dokonać subskrypcji newslettera sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach sklepu. Aby zapisać się na newsletter klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail sklepu: biuro@botland.com.pl lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§2 warunki techniczne składania zamówień

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu:
  • podłączenie do internetu,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  • aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  • włączona obsługa cookies i java script
  • program do odczytu plików formatu pdf.
 2. W razie korzystania przez klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do produktów lub w komentarzach na blogu. Komentarze naruszające przepisy prawa lub uzasadniony interes sklepu nie będą publikowane, mogą być moderowane lub usuwane.

§3 rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny regulamin sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania zamówienia. Na adres e-mail klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy klientem a sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu się w sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku klienta.
 4. W celu usunięcia konta klienta ze sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: biuro@botland.com.pl z podaniem  danych identyfikujących klienta aktualnie zarejestrowanego w sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 5. Sklep dopuszcza składanie zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w sklepie. W tym celu klient każdorazowo w procesie składania zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zamówienia.
 6. Brak rejestracji w sklepie oznacza brak posiadania konta klienta, które umożliwia m.in. Dostęp do automatycznego śledzenia zamówienia, historii zamówień, czy uprawnia, aby brać udziałów  ogłaszanych akcjach promocyjnych przez sklep.

§4 zamówienia

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Klient, składając zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów w sklepie. Proces zamawiania produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”) klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zamówienia.
 3. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru nip (lub równoważnego numeru dla rozliczeń podatkowych w przypadku klientów z zagranicy) przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako konsument.
 5. Ocena czy klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru ceidg ma status przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie klienta złożone w toku zamawiania produktów. Przyjmuje się, że klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru ceidg, którzy przy składaniu zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego klienta odzwierciedlonym w ceidg. Ocena taka nie dotyczy klientów o statusie przedsiębiorcy z siedzibą za granicą, gdyż nie będą oni zgodnie z przepisami prawa posiadać statusu przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 6. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
 7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do zamówienia spośród ilości danego produktu dostępnego dla zamówień, chyba, że co innego wynika wprost ze strony produktowej. Po przejściu do koszyka otrzyma podsumowanie wybranych produktów.
 8. Sklep posiada także możliwość zakupienia bonów podarunkowych. Warunki zakupu bonów zostały opisane na stronie sklepu: /233-bony-podarunkowe.
 9. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep zawiadomi o tym fakcie klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  • Częściową realizacją - wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów;
  • Anulowania całości zamówienia (odstąpienie).
 10. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, zamówienie zostanie anulowane w części produktów niedostępnych.

§5 cena produktów oraz formy płatności

 1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu zawierają podatek vat i nie obejmują kosztów dostawy. Na żądanie klienta posiadającego zarejestrowane konto, sklep może ustawić widoczność tylko cen netto.
 2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w sklepie za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej (np. Gls),
  • Operatora pocztowego (poczta polska kurier 48)
  • Odbioru w punkcie, np. W placówce poczty polskiej,
  • Paczkomatów inpost.
 3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego zamówienia. W przypadku wysyłek zagranicznych, dostępna jest dostawa wyłącznie przez firmę kurierską.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia. 
 5. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności za produkty:
  • Przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedawcy,
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl - obsługę płatności prowadzi paypro sa (paypro) z siedzibą w poznaniu, przy ulicy kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda, viii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000347935, numerem nip 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez komisję nadzoru finansowego pod numerem uknf ip24/2014.
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - obsługę płatności prowadzi PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  • Płatność w opcji za pobraniem (gotówką lub - jeżeli kurier będzie dysponował terminalem - także kartą płatniczą).
  • Z odroczonym terminem spłaty – po indywidualnym ustaleniu przez złożeniem zamówienia.
 6. Dla zamówień z miejscem dostawy poza terenem polski, dostępne są płatności w walucie euro, realizowane wyłącznie w opcji płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl lub z odroczonym terminem spłaty – po indywidualnym ustaleniu. Dla dostaw zagranicznych sklep nie udostępnia płatności za pobraniem.
 7. Na anglojęzycznej wersji strony internetowej sklepu klient może dokonać zmiany waluty z euro na złote i na odwrót, z założeniem, że za dane zamówienie płaci w jednej walucie. Zmiany można dokonać przez wybranie opcji waluty w górnej zakładce strony.
 8. W razie dokonania zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego zamówienia w ciągu siedmiu (7) dni, zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 9. Wydanie zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy, chyba, że w toku zamawiania klient jest informowany o dłuższym terminie realizacji z uwagi konieczność sprowadzenia towaru. Realizacja zamówień odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty klienta (co nie dotyczy zamówień w opcji płatności za pobraniem, gdy zamówienie jest realizowane od momentu jego potwierdzenia przez e-mail przez sklep w sposób z § 4 ust. 3 regulaminu).
 10. W przypadku niektórych produktów lub osiągnięcia określonej wartości zamówienia, koszt dostawy ponosi sklep, o czym klient jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia informowany.

§6 reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego towaru, klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 3. W celu złożenia reklamacji należy poinformować sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad bez konieczności odsyłania towaru do sklepu. W przypadku konieczności odesłania towaru do sklepu sklep poinformuje składającego reklamację o tym w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu w sklepie z opisem żądań. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na reklamacje@botland.com.pl, w formie pisemnej na adres sklepu, lub skorzystać z formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „reklamacje i zwroty”.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla reklamującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sklep, albo sklep nie wymienił rzeczy na wolną od wad lub nie usunął wady.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska sklepu co do reklamacji, przyjmuje się, że sklep uznał reklamację.
 7. Transport reklamowanych produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt sklepu za pośrednictwem wskazanej przez sklep formy odesłania. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego produktu, a sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy sklepem a klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma odr). Prawo takie nie przysługuje przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku klientów zagranicznych będących konsumentami winni się oni zwrócić do właściwego dla ich miejsca pobytu organu zajmującego się ochroną praw konsumentów.

§7 prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie sklep: https://botland.reklamator.com.pl/issue/registerpreview/xvztay/pl. Termin uważa się za zachowany jeżeli konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres sklepu lub drogą elektroniczną na e-mail: reklamacje@botland.com.pl, lub skorzysta z przygotowanego w tym celu formularza, najpóźniej w ostatnim dniu 30-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. E-mail potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. Terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru sklepu.
 3. Prawo konsumenta lub przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia m.in. Jest rzecz:
  • Nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. Kursy wideo). Jednocześnie klient oświadcza w momencie złożenia zamówienia, że domaga się dostarczenia treści cyfrowych przed upływem termin 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuje do wiadomości, że w związku z tym utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu sklepu, tj. Gola 25a
  63-640 bralin. Konsument lub przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sklepu (koszty odesłania).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz konsumenta lub przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność i w takiej samej walucie, chyba, że klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. W oświadczeniu o odstąpieniu).
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od kupującego lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8 ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej sklepu.

§9 postanowienia końcowe

 1. Na każdy sprzedany przez sklep produkt wystawiana jest dokument sprzedaży. Dokument sprzedaży jest dostarczany drogą elektroniczną na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy klientem i sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Poprzednie wersje:

Wersja 1.3 (Gola, do 2020-12-31)

Wersja 1.2 (Gola, do 2018-05-24)

Wersja 1.1 (Kępno, do 2015-11-18)

zapraszamy do współpracy!