C Sharp 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych - Ian Griffiths

Indeks: KSZ-22886 EAN: 9788383222066
Język C#, stworzony przez Microsoft ciągle rozwija się poprzez dodawanie nowych funkcjonalności i unowocześnień. Wydanie o oznaczeniu 10.0 różni się nieco od poprzednich wersji, dlatego opanowanie zasad jego działania oraz wykorzystywanych narzędzi jest konieczne, aby programowanie w C# pozostało efektywne i satysfakcjonujące. Z pomocą przychodzi przewodnik Iana Griffithsa, który wyczerpująco opisuje wprowadzone zmiany, nowe funkcjonalności przydatne w tworzeniu aplikacji, a także nowe możliwości bibliotek klas .NET.
C Sharp 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych - Ian Griffiths
110,12 zł
104,88 zł netto
Zapłać później
Producent: Helion

Opis produktu: C Sharp 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych - Ian Griffiths

Język C#, stworzony przez Microsoft ciągle rozwija się poprzez dodawanie nowych funkcjonalności i unowocześnień. Wydanie o oznaczeniu 10.0 różni się nieco od poprzednich wersji, dlatego opanowanie zasad jego działania oraz wykorzystywanych narzędzi jest konieczne, aby programowanie w C# pozostało efektywne i satysfakcjonujące. Z pomocą przychodzi przewodnik Iana Griffithsa, który wyczerpująco opisuje wprowadzone zmiany, nowe funkcjonalności przydatne w tworzeniu aplikacji, a także nowe możliwości bibliotek klas .NET. 

C Sharp 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych - Ian Griffiths.

Przewodnik po wydaniu 10.0 języka C#.

Informacje o książce

 • Tytuł oryginalny: Programming C# 10: Build Cloud, Web, and Desktop Applications
 • Autor: Ian Griffiths
 • Tłumaczenie: Piotr Rajca
 • ISBN: 978-83-832-2206-6
 • Rok wydania: 2023
 • Liczba stron: 800
 • Oprawa: miękka
 • Format: 165 x 235 mm
 • Wydawnictwo: Helion S.A.

Spis treści

Wstęp

1. Prezentacja C#

   • Dlaczego C#?
    • Kod zarządzany i CLR
    • Ogólność jest preferowana względem specjalizacji
   • Standardy oraz implementacje języka C#
    • Wiele .NET-ów
    • Cykle wydawnicze i wsparcie długoterminowe
    • Użycie .NET Standard w celu tworzenia projektów działających
   • Visual Studio, Visual Studio Code oraz JetBrains Rider
   • Anatomia prostego programu
    • Pisanie testu jednostkowego
    • Przestrzenie nazw
    • Klasy
    • Testy jednostkowe
   • Podsumowanie

2. Podstawy stosowania języka C#

   • Zmienne lokalne
    • Zakres
    • Niejednoznaczności nazw zmiennych
    • Instancje zmiennych lokalnych
   • Instrukcje i wyrażenia
    • Instrukcje
    • Wyrażenia
   • Komentarze i białe znaki
   • Dyrektywy preprocesora
    • Symbole kompilacji
    • Dyrektywy #error oraz #warning
    • Dyrektywa #line
    • Dyrektywa #pragma
    • Dyrektywa #nullable
    • Dyrektywy #region i #endregion
   • Podstawowe typy danych
    • Typy liczbowe
    • Wartości logiczne
    • Znaki i łańcuchy znaków
    • Krotki
    • Dynamic
    • Object
   • Operatory
   • Sterowanie przepływem
    • Decyzje logiczne przy użyciu instrukcji if
    • Wielokrotny wybór przy użyciu instrukcji switch
    • Pętle: while i do
    • Pętle znane z języka C
    • Przeglądanie kolekcji przy użyciu pętli foreach
   • Wzorce
    • Łączenie i negacja wzorców
    • Wzorce relacyjne
    • Uzyskiwanie większej dokładności dzięki użyciu when
    • Wzorce w wyrażeniach
   • Podsumowanie

3. Typy

   • Klasy
    • Składowe statyczne
    • Klasy statyczne
   • Rekordy
   • Typy referencyjne i wartość null
    • Eliminacja wartości pustych przy użyciu referencji, które ich nie akceptują
   • Struktury
    • Kiedy tworzyć typy wartościowe?
    • Gwarantowanie niezmienności
    • Typy record struct
   • Klasy, struktury, rekordy czy krotki?
   • Składowe
    • Dostępność
    • Pola
    • Konstruktory
    • Dekonstruktory
    • Metody
    • Właściwości
    • Operatory
    • Zdarzenia
    • Typy zagnieżdżone
   • Interfejsy
    • Domyślne implementacje metod w interfejsach
   • Typy wyliczeniowe
   • Inne typy
   • Typy anonimowe
   • Typy i metody częściowe
   • Podsumowanie

4. Typy ogólne

   • Typy ogólne
   • Ograniczenia
    • Ograniczenia typu
    • Ograniczenia typu referencyjnego
    • Ograniczenia typu wartościowego
    • Wszystkie typy w hierarchii wartościowe dzięki ograniczeniu unmanaged
    • Ograniczenie notnull
    • Inne specjalne ograniczenia typów
    • Stosowanie wielu ograniczeń
   • Wartości przypominające zero
   • Metody ogólne
    • Wnioskowanie typu
   • Typy ogólne i krotki
   • Tajniki typów ogólnych
   • Podsumowanie

5. Kolekcje

   • Tablice
    • Inicjalizacja tablic
    • Przeszukiwanie i sortowanie
    • Tablice wielowymiarowe
    • Kopiowanie i zmiana wielkości
   • List
   • Interfejsy list i sekwencji
   • Implementacja list i sekwencji
    • Implementacja IEnumerable przy użyciu iteratorów
    • Klasa Collection
    • Klasa ReadOnlyCollection
   • Odwołania do elementów z użyciem indeksów i zakresów
    • System.Index
    • System.Range
    • Obsługa indeksów i zakresów we własnych typach danych
   • Słowniki
    • Słowniki posortowane
   • Zbiory
   • Kolejki i stosy
   • Listy połączone
   • Kolekcje współbieżne
   • Kolekcje niezmienne
   • Podsumowanie

6. Dziedziczenie

   • Dziedziczenie i konwersje
   • Dziedziczenie interfejsów
   • Typy ogólne
    • Kowariancja i kontrawariancja
   • System.Object
    • Wszechobecne metody typu System.Object
   • Dostępność i dziedziczenie
   • Metody wirtualne
    • Metody abstrakcyjne
    • Dziedziczenie i wersje bibliotek
   • Metody i klasy ostateczne
   • Dostęp do składowych klas bazowych
   • Dziedziczenie i tworzenie obiektów
   • Rekordy
    • Rekordy, dziedziczenie i słowo kluczowe with
   • Specjalne typy bazowe
   • Podsumowanie

7. Cykl życia obiektów

   • Mechanizm odzyskiwania pamięci
    • Określanie osiągalności danych
    • Przypadkowe problemy mechanizmu odzyskiwania pamięci
    • Słabe referencje
    • Odzyskiwanie pamięci
    • Tryby odzyskiwania pamięci
    • Tymczasowe zawieszanie odzyskiwania pamięci
    • Przypadkowe utrudnianie scalania
    • Wymuszanie odzyskiwania pamięci
   • Destruktory i finalizacja
   • Interfejs IDisposable
    • Zwalnianie opcjonalne
   • Pakowanie
    • Pakowanie danych typu Nullable
   • Podsumowanie

8. Wyjątki

   • Źródła wyjątków
    • Wyjątki zgłaszane przez API
    • Błędy wykrywane przez środowisko uruchomieniowe
   • Obsługa wyjątków
    • Obiekty wyjątków
    • Wiele bloków catch
    • Filtry wyjątków
    • Zagnieżdżone bloki try
    • Bloki finally
   • Zgłaszanie wyjątków
    • Powtórne zgłaszanie wyjątków
    • Sposób na szybkie zakończenie aplikacji
   • Typy wyjątków
   • Wyjątki niestandardowe
   • Wyjątki nieobsługiwane
   • Podsumowanie

9. Delegaty, wyrażenia lambda i zdarzenia

   • Typy delegatów
    • Tworzenie delegatów
    • MulticastDelegate - delegaty zbiorowe
    • Wywoływanie delegatów
    • Popularne typy delegatów
    • Zgodność typów
    • Więcej niż składnia
   • Funkcje anonimowe
    • Przechwytywane zmienne
    • Wyrażenia lambda oraz drzewa wyrażeń
   • Zdarzenia
    • Standardowy wzorzec delegatów zdarzeń
    • Niestandardowe metody dodające i usuwające zdarzenia
    • Zdarzenia i mechanizm odzyskiwania pamięci
    • Zdarzenia a delegaty
   • Delegaty a interfejsy
   • Podsumowanie

10. LINQ

   • Wyrażenia zapytań
    • Jak są rozwijane wyrażenia zapytań
    • Obsługa wyrażeń zapytań
   • Przetwarzanie opóźnione
   • LINQ, typy ogólne oraz interfejs IQueryable
   • Standardowe operatory LINQ
    • Filtrowanie
    • Selekcja
    • Operator SelectMany
    • Podział na części
    • Określanie porządku
    • Testy zawierania
    • Asynchroniczne przetwarzanie natychmiastowe
    • Agregacja
    • Operacje na zbiorach
    • Operatory działające na całych sekwencjach z zachowaniem kolejności
    • Grupowanie
    • Złączenia
    • Konwersje
   • Generowanie sekwencji
   • Inne implementacje LINQ
    • Entity Framework Core
    • Parallel LINQ (PLINQ)
    • LINQ to XML
    • IAsyncEnumerable
    • Reactive Extensions
   • Podsumowanie

11. Reactive Extensions

   • Podstawowe interfejsy
    • Interfejs IObserver
    • Interfejs IObservable
   • Publikowanie i subskrypcja z wykorzystaniem delegatów
    • Tworzenie źródła przy wykorzystaniu delegatów
    • Subskrybowanie obserwowalnych źródeł przy użyciu delegatów
   • Generator sekwencji
    • Empty
    • Never
    • Return
    • Throw
    • Range
    • Repeat
    • Generate
   • Zapytania LINQ
    • Operatory grupowania
    • Operatory Join
    • Operator SelectMany
    • Agregacja oraz inne operatory zwracające jedną wartość
    • Operator Concat
   • Operatory biblioteki Rx
    • Merge
    • Operatory Buffer i Window
    • Operator Scan
    • Operator Amb
    • DistinctUntilChanged
   • Mechanizmy szeregujące
    • Określanie mechanizmów szeregujących
    • Wbudowane mechanizmy szeregujące
   • Tematy
    • Subject
    • BehaviorSubject
    • ReplaySubject
    • AsyncSubject
   • Dostosowanie
    • IEnumerable i IAsyncEnumerable
    • Zdarzenia .NET
    • API asynchroniczne
   • Operacje z uzależnieniami czasowymi
    • Interval
    • Timer
    • Timestamp
    • TimeInterval
    • Throttle
    • Sample
    • Timeout
    • Operatory okien czasowych
    • Delay
    • DelaySubscription
   • Reaqtor - Rx jako usługa
   • Podsumowanie

12. Podzespoły

   • Anatomia podzespołu
    • Metadane .NET
    • Zasoby
    • Podzespoły składające się z wielu plików
    • Inne możliwości formatu PE
   • Tożsamość typu
   • Wczytywanie podzespołów
    • Określanie podzespołów
    • Jawne wczytywanie podzespołów
    • Izolacja i obsługa wtyczek z użyciem typu AssemblyLoadContext
   • Nazwy podzespołów
    • Silne nazwy
    • Numer wersji
    • Numery wersji a wczytywanie podzespołów
    • Identyfikator kulturowy
   • Zabezpieczenia
   • Platformy docelowe i .NET Standard
   • Podsumowanie

13. Odzwierciedlanie

   • Typy odzwierciedlania
    • Assembly
    • Module
    • MemberInfo
    • Type i TypeInfo
    • MethodBase, ConstructorInfo oraz MethodInfo
    • ParameterInfo
    • FieldInfo
    • PropertyInfo
    • EventInfo
   • Konteksty odzwierciedlania
   • Podsumowanie

14. Atrybuty

   • Stosowanie atrybutów
    • Cele atrybutów
    • Atrybuty obsługiwane przez kompilator
    • Atrybuty obsługiwane przez CLR
   • Definiowanie i stosowanie atrybutów niestandardowych
    • Typy atrybutów
    • Pobieranie atrybutów
    • Wczytywanie jedynie metadanych
   • Podsumowanie

15. Pliki i strumienie

   • Klasa Stream
    • Położenie i poruszanie się w strumieniu
    • Opróżnianie strumienia
    • Kopiowanie
    • Length
    • Zwalnianie strumieni
    • Operacje asynchroniczne
    • Konkretne typy strumieni
    • Jeden typ, wiele zachowań
   • Dostęp swobodny i rozproszone/zebrane operacje wejścia-wyjścia bez klasy Stream
   • Typy operujące na tekstach
    • TextReader oraz TextWriter
    • Konkretne typy do odczytu i zapisu łańcuchów znaków
    • Kodowanie
   • Pliki i katalogi
    • Klasa FileStream
    • Klasa File
    • Klasa Directory
    • Klasa Path
    • Klasy FileInfo, DirectoryInfo oraz FileSystemInfo
    • Znane katalogi
   • Serializacja
    • Klasy BinaryReader i BinaryWriter
    • Serializacja CLR
    • JSON
   • Podsumowanie

16. Wielowątkowość

   • Wątki
    • Wątki, zmienne i wspólny stan
    • Pamięć lokalna wątku
    • Klasa Thread
    • Pula wątków
    • Powinowactwo do wątku oraz klasa SynchronizationContext
    • Klasa ExecutionContext
   • Synchronizacja
    • Monitory oraz słowo kluczowe lock
    • Klasa SpinLock
    • Blokady odczytu i zapisu
    • Obiekty zdarzeń
    • Klasa Barrier
    • Klasa CountdownEvent
    • Semafory
    • Muteksy
    • Klasa Interlocked
    • Leniwa inicjalizacja
    • Pozostałe klasy obsługujące działania współbieżne
   • Zadania
    • Klasy Task i Task
    • Kontynuacje
    • Mechanizmy szeregujące
    • Obsługa błędów
    • Niestandardowe zadania bezwątkowe
    • Związki zadanie nadrzędne - zadanie podrzędne
    • Zadania złożone
   • Inne wzorce asynchroniczne
   • Anulowanie
   • Równoległość
    • Klasa Parallel
    • Parallel LINQ
    • TPL Dataflow
   • Podsumowanie

17. Asynchroniczne cechy języka

   • Nowe słowa kluczowe: async i await
    • Konteksty wykonania i synchronizacji
    • Wykonywanie wielu operacji i pętli
    • Zwracanie obiektu Task
    • Stosowanie async w metodach zagnieżdżonych
   • Wzorzec słowa kluczowego await
   • Obsługa błędów
    • Weryfikacja poprawności argumentów
    • Wyjątki pojedyncze oraz grupy wyjątków
    • Operacje równoległe i nieobsłużone wyjątki
   • Podsumowanie

18. Wydajne użytkowanie pamięci

   • (Nie) kopiować!
   • Reprezentacja elementów sekwencyjnych przy użyciu Span
    • Metody pomocnicze
    • Tylko na stosie
   • Reprezentacja elementów sekwencyjnych przy użyciu Memory
   • ReadOnlySequence
   • Przetwarzanie strumieni danych przy użyciu potoków
    • Przetwarzanie danych JSON w ASP.NET Core
   • Podsumowanie

Skorowidz

Książka - Autor Ian Griffiths
Książka - ISBN 978-83-832-2206-6
Książka - Oprawa miękka
Książka - Wydawnictwo Helion S.A.
Tematyka C / C++ / C#
Szerokość opakowania 16.6 cm
Wysokość opakowania 23.6 cm
Głębokość opakowania 3.5 cm
Masa opakowania 0.988 kg

Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Produkty z tej samej kategorii: