Arduino w połączeniu z czujnikiem temperatury DS18B20

Poradnik przedstawia sposób obsługi czujnika temperatury za pośrednictwem płytki Arduino.

 

W przykładzie wykorzystano następujące elementy:

 

Podłączenie

Na początku bibliotekę należy dodać do środowiska Arduino (Szkic -> Include Library -> Add .ZIP Library...). Następnie łączymy piny czujnika według poniższej tabeli:

 

Pin Arduino Pin Czujnika
GND GND
Pin 10 DQ
5 V Vdd

 

 

Dodatkowo czujnik wymaga rezystora podciągającego 4,7 kΩ między DQ a zasilaniem 5 V - nie dotyczy to modułów, które mają już ten rezystor wbudowany.

 

 

 

 Schemat podłączenia czujnika temperatury.

 

Obsługa

W celu uzyskania temperatury z czujnika wykorzystamy przykładowy program DS18x20_Temperature pochodzący z dołączonej biblioteki (Plik -> Przykłady -> OneWire -> DS18x20_Temperature).

 

 
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
//
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
//
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library

OneWire ds(10); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)

void setup(void) {
 Serial.begin(9600);
}

void loop(void) {
 byte i;
 byte present = 0;
 byte type_s;
 byte data[12];
 byte addr[8];
 float celsius, fahrenheit;
 
 if ( !ds.search(addr)) {
  Serial.println("No more addresses.");
  Serial.println();
  ds.reset_search();
  delay(250);
  return;
 }
 
 Serial.print("ROM =");
 for( i = 0; i < 8; i++) {
  Serial.write(' ');
  Serial.print(addr[i], HEX);
 }

 if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
   Serial.println("CRC is not valid!");
   return;
 }
 Serial.println();

// the first ROM byte indicates which chip switch (addr[0]) { case 0x10: Serial.println(" Chip = DS18S20"); // or old DS1820 type_s = 1; break; case 0x28: Serial.println(" Chip = DS18B20"); type_s = 0; break; case 0x22: Serial.println(" Chip = DS1822"); type_s = 0; break; default: Serial.println("Device is not a DS18x20 family device."); return; } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad Serial.print(" Data = "); Serial.print(present, HEX); Serial.print(" "); for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); Serial.print(data[i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.print(" CRC="); Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX); Serial.println(); // Convert the data to actual temperature // because the result is a 16 bit signed integer, it should // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits // even when compiled on a 32 bit processor. int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (data[7] == 0x10) { // "count remain" gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } celsius = (float)raw / 16.0; fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0; Serial.print(" Temperature = "); Serial.print(celsius); Serial.print(" Celsius, "); Serial.print(fahrenheit); Serial.println(" Fahrenheit"); }

 

Efekty działania programu możemy zobaczyć na poniższym screenie.

 

 

Zrzut ekranu szeregowego monitora.

zapraszamy do współpracy!